เข้าสู่ระบบ

ITA(การประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ)


#
1 17 มี.ค. 2563 EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
2 15 มี.ค. 2563 EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
3 15 มี.ค. 2563 EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน
4 15 มี.ค. 2563 EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
5 15 มี.ค. 2563 EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
6 15 มี.ค. 2563 EB18 หน่วยงานมีการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
7 15 มี.ค. 2563 EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
8 15 มี.ค. 2563 EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการข้อร้องเรียน
9 15 มี.ค. 2563 EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
10 15 มี.ค. 2563 EB 14 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
11 15 มี.ค. 2563 EB13 แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ 2563
12 15 มี.ค. 2563 EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
13 15 มี.ค. 2563 EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)
14 15 มี.ค. 2563 EB 10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
15 15 มี.ค. 2563 EB 8 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ กลไก ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
16 15 มี.ค. 2563 EB 7 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
17 15 มี.ค. 2563 EB 6 โครงการ “อบรมฟื้นฟูความรู้ ทักษะบุคลากร และซ้อมแผนรับอุบัติเหตุกลุ่มชนในเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินอำเภอแม่ระมาด
18 15 มี.ค. 2563 EB 5 โครงการ “อบรมฟื้นฟูความรู้ ทักษะบุคลากร และซ้อมแผนรับอุบัติเหตุกลุ่มชนในเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินอำเภอแม่ระมาด
19 15 มี.ค. 2563 EB 23 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯปีงบประมาณ ๒๕๖3 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
20 15 มี.ค. 2563 EB 24แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีของหน่วยงาน
21 15 มี.ค. 2563 EB 25 มาตรการ กลไก การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
22 15 มี.ค. 2563 EB26 เผยแพร่คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
23 13 มี.ค. 2563 EB 13 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
24 13 มี.ค. 2563 EB 14 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
25 13 มี.ค. 2563 EB 10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
26 13 มี.ค. 2563 EB8 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ กลไก ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
27 13 มี.ค. 2563 EB 24 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯปีงบประมาณ 2563
28 15 มี.ค. 2563 EB2. ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
29 3 มี.ค. 2563 EB4. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือน
30 15 มี.ค. 2563 EB3. การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
31 15 มี.ค. 2563 EB1.รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563
↑ TOP