เข้าสู่ระบบ

ITA(การประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ)


#
1 8 ธ.ค. 2563 EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส1)
2 7 ธ.ค. 2563 EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
3 7 ธ.ค. 2563 EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4 7 ธ.ค. 2563 EB3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5 7 ธ.ค. 2563 EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
6 7 ธ.ค. 2563 EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7 17 มี.ค. 2563 EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
8 15 มี.ค. 2563 EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
9 15 มี.ค. 2563 EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน
10 15 มี.ค. 2563 EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
11 15 มี.ค. 2563 EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
12 15 มี.ค. 2563 EB18 หน่วยงานมีการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
13 15 มี.ค. 2563 EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
14 15 มี.ค. 2563 EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการข้อร้องเรียน
15 15 มี.ค. 2563 EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
16 15 มี.ค. 2563 EB 14 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
17 15 มี.ค. 2563 EB13 แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ 2563
18 15 มี.ค. 2563 EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
19 15 มี.ค. 2563 EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)
20 15 มี.ค. 2563 EB 10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
21 15 มี.ค. 2563 EB 8 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ กลไก ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
22 15 มี.ค. 2563 EB 7 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
23 15 มี.ค. 2563 EB 6 โครงการ “อบรมฟื้นฟูความรู้ ทักษะบุคลากร และซ้อมแผนรับอุบัติเหตุกลุ่มชนในเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินอำเภอแม่ระมาด
24 15 มี.ค. 2563 EB 5 โครงการ “อบรมฟื้นฟูความรู้ ทักษะบุคลากร และซ้อมแผนรับอุบัติเหตุกลุ่มชนในเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินอำเภอแม่ระมาด
25 15 มี.ค. 2563 EB 23 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯปีงบประมาณ ๒๕๖3 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
26 15 มี.ค. 2563 EB 24แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีของหน่วยงาน
27 15 มี.ค. 2563 EB 25 มาตรการ กลไก การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
28 15 มี.ค. 2563 EB26 เผยแพร่คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
29 13 มี.ค. 2563 EB 13 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
30 13 มี.ค. 2563 EB 14 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
31 13 มี.ค. 2563 EB 10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
32 13 มี.ค. 2563 EB8 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ กลไก ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
33 13 มี.ค. 2563 EB 24 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯปีงบประมาณ 2563
34 15 มี.ค. 2563 EB2. ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
35 3 มี.ค. 2563 EB4. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือน
36 15 มี.ค. 2563 EB3. การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
37 15 มี.ค. 2563 EB1.รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563
↑ TOP