1829 1845 1485 1106 1594 1618 1005 1029 1410 1762 1698 1526 1682 1471 1687 1689 1126 1328 1364 1049 1774 1890 1931 1370 1606 1439 1530 1793 1707 โรงพยาบาลแม่ระมาด | โรงพยาบาลแม่ระมาด
เข้าสู่ระบบ

EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย


5 มี.ค. 2564

คลิกที่นี่ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

คลิกที่นี่ 1.2 โครงการ

คลิกที่นี่ 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

คลิกที่นี่ 3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คลิกที่นี่ 4. รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

คลิกที่นี่ 5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

คลิกที่นี่ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน5 มี.ค. 2564 (โดย : กรรณิการ์ ตุ้ยขม)


↑ TOP