1531 1708 1480 1903 1273 1064 1499 1899 1962 1319 1928 1103 1712 1099 1101 1165 1278 1177 1781 1131 1939 1536 1843 1577 1021 1360 1161 1743 1386 โรงพยาบาลแม่ระมาด | โรงพยาบาลแม่ระมาด
เข้าสู่ระบบ

EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน


8 มี.ค. 2564

คลิกที่นี่ บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คลิกที่นี่  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564

คลิกที่นี่  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนกันยายน 2564

คลิกที่นี่ รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564

คลิกที่นี่ รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขไตรมาสที่ 2 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม2564 (ต่อ)

คลิกที่นี่ รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนกันยายน 2564

คลิกที่นี่ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน8 มี.ค. 2564 (โดย : กรรณิการ์ ตุ้ยขม)


↑ TOP