1261 1344 1164 1797 1682 1208 1731 1540 1651 1952 1502 1438 1359 1534 1420 1013 1200 1894 1958 1209 1583 1640 1689 1595 1945 1867 1820 1960 1379 โรงพยาบาลแม่ระมาด | โรงพยาบาลแม่ระมาด
เข้าสู่ระบบ

MOIT13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน


17 ม.ค. 2565

ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3

คลิกที่นี่ 1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คลิกที่นี่ 2. มีคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม

คลิกที่นี่ 3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

คลิกที่นี่ 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

คลิกที่นี่ 1. มีบันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. ตามที่หน่วยงานกำหนด

คลิกที่นี่ 2. มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. (แนบตามข้อ 1.)

คลิกที่นี่ 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน17 ม.ค. 2565 (โดย : กรรณิการ์ ตุ้ยขม)


↑ TOP