1477 1872 1363 1161 1091 1731 1867 1434 1394 1624 1371 1070 1855 1287 1057 1917 1464 1903 1509 1188 1413 1946 1622 1339 1884 1479 1737 1413 1020 โรงพยาบาลแม่ระมาด | โรงพยาบาลแม่ระมาด
เข้าสู่ระบบ

MOIT22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน


17 ม.ค. 2565

หลักฐานเพื่อแสดงถึงการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

คลิกที่นี่ 1. มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น

คลิกที่นี่ 2. มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เนื้อหา 2 ประเด็น ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ข้อ 1.1 และข้อ 1.2

คลิกที่นี่ 3. มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565)

คลิกที่นี่ 4. มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

คลิกที่นี่ 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน17 ม.ค. 2565 (โดย : กรรณิการ์ ตุ้ยขม)


↑ TOP