1235 1271 1923 1641 1047 1503 1356 1787 1615 1206 1990 1295 1894 1581 1096 1792 1535 1654 1387 1920 1251 1313 1852 1076 1615 1305 1132 1622 1441 โรงพยาบาลแม่ระมาด | โรงพยาบาลแม่ระมาด
เข้าสู่ระบบ

MOIT19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG


17 ม.ค. 2565

มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ฯ

คลิกที่นี่ 1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

คลิกที่นี่ 2. มีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน ที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT 18

คลิกที่นี่ 3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

คลิกที่นี่ 4. มีบันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

คลิกที่นี่ 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ”

คลิกที่นี่ 1. มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ...

คลิกที่นี่ 2. มีรายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ...

คลิกที่นี่ 3. มีกิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ...

คลิกที่นี่ 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน17 ม.ค. 2565 (โดย : กรรณิการ์ ตุ้ยขม)


↑ TOP