เข้าสู่ระบบ

ประวัติความเป็นมา


ประวัติโรงพยาบาลแม่ระมาด

 • เดิมเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.แม่ระมาด (ปัจจุบันเป็นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)
 • มีนายแพทย์พิชัย  กาญจนพิพัฒน์กุล เป็นแพทย์ประจำคนแรกเมื่อปี พ.ศ. 2521
 • ปี พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ณ สถานที่ปัจจุบัน 
 • เปิดบริการเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2524 และทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2525 โดยนายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้บุกเบิกการแพทย์ชนบท
 • ปี พ.ศ. 2530 ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง ด้วยเงินบริจาค เงินบำรุง และเงินงบประมาณเหลือจ่ายแล้วเสร็จและเปิดใช้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2531 และได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาล 30 เตียง ในปี พ.ศ. 2532
 • ปี พ.ศ. 2542 ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง ด้วยเงินโครงการภายใต้มาตรการการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ (เงินกู้มิยาซาวา) แล้วเสร็จและเปิดใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2543 และได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล 60 เตียง ในปี พ.ศ. 2544
 • ปี พ.ศ. 2553 ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง ด้วยงบประมาณ 8,700,000 บาท โดยมีที่มาจาก

     -     งบลงทุนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจำนวน 4,415,906 บาท

     -     และเงินบริจาคจากบุคลากรของโรงพยาบาล 4,284,094 บาท

 • ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 โดย นายเทิดพงษ์ ไชยนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • ปี พ.ศ. 2557 ปรับระดับเป็นโรงพยาบาล ระดับ  F2 ขนาด 90 เตียง
 • ปี พ.ศ. 2559 ปรับระดับเป็นโรงพยาบาล ระดับ  F1 ขนาด 90 เตียง
 • ปี พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พื้นที่พิเศษ
  • ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง จำนวนเงิน 8,494,700 บาท
  • ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง จำนวนเงิน 13,845,000 บาท
 • ปี พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี ระดับเขต
  • ก่อสร้างอาคารคลอดและสติกรรม จำนวนเงิน 23,487,500 บาท
 • ปี พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณเขตเศรษฐกิจ พื้นที่พิเศษ
  • ก่อสร้างอาคารบำบัด และส่งเสริมสุขภาพ 5 ชั้น จำนวนเงิน 79,295,400 บาท
  • ก่อสร้างอาคาร คลอดผ่าตัด และพักผู้ป่วย 5 ชั้น จำนวนเงิน 61,613,200 บาท
 • ปี พ.ศ. 2560 เป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับ F1 ขนาด 90 เตียง มีเตียงจริง 120 เตียง
↑ TOP