เข้าสู่ระบบ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


วิสัยทัศน์/พันธกิจ (Vision)

โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ให้บริการแบบองค์รวม ผสมผสานด้วยทีมงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน มุ่งประโยชน์ของผู้รับบริการและสังคม "ทีมสามัคคี เทคโนโลยีเหมาะสม ผู้รับบริการชื่นชม เอื้ออาทร ร่วมมือของชุมชน สร้างสุขภาพดี"

 

ค่านิยม (Value)

"ดูแลดุจญาติ ร่วมคิดร่วมพัฒนา"

 

พันธกิจ (Mission)

(1) ให้บริการสุขภาพอนามัยในลักษณะองค์รวม ผสมผสานในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ

(2) ส่งเสริมให้ประชาชน/ชุมชนมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพของตนเอง

(3) สนับสนุนงานของสถานบริการสาธาณสุขเครือข่ายในเขตอำเภอแม่ระมาด เน้นการพัฒนาบุคลากร การจัดการทรัพยากร และการพัฒนาระบบบริการ

↑ TOP